□ home □ works □ CV ■ link □ contact

 

Artist

山本篤/Atsushi Yamamoto
村田峰紀/Mineki Murata
佐々瞬/Shun Sasa

Art Venue

Art Center Ongoing/ Tokyo
Gallery Coexist-Tokyo/ Tokyo
Hasu no hana/ Tokyo

Taipei Artist Village/ Taipei
One Year Gallery/ Taipei

©Isaji Yugo