□ home ■ works □ CV □ contact

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo


bottle, Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo


staple, Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo


bucket, Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo


bottle, Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo


bottle, Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo


bottle, Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo


untitled, Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo


untitled, Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo


untitled, Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo


untitled, Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo


untitled, Art center ongoing, Photo by Ujin Matsuo

©Isaji Yugo