□ home ■ works □ CV □ contact

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016|2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

cutter, Art Center Ongoing, Photo by Hako Hosokawa


cup, Art Center Ongoing, Photo by Hako Hosokawa


Art Center Ongoing, Photo by Hako Hosokawa


cup, Art Center Ongoing, Photo by Hako Hosokawa


cup, Art Center Ongoing, Photo by Hako Hosokawa


cup, Art Center Ongoing, Photo by Hako Hosokawa


Haishakkei, Photo by Shimonishi Susumu


Haishakkei, Photo by Shimonishi Susumu


Haishakkei, Photo by Shimonishi Susumu


bowl, Gallery COEXIST-TOKYO, Photo by Hako Hosokawa


staple, Gallery COEXIST-TOKYO, Photo by Hako Hosokawa


cup, Gallery COEXIST-TOKYO, Photo by Hako Hosokawa


bowl, Gallery COEXIST-TOKYO, Photo by Hako Hosokawa


pot, Gallery COEXIST-TOKYO, Photo by Hako Hosokawa


pot, Gallery COEXIST-TOKYO, Photo by Hako Hosokawa

©Isaji Yugo